STADGAR FÖR ESKILSTUNA KONSTFÖRENING

Fastställda November 2002
Reviderade mars 2014

§ 1. FÖRENINGENS NAMN
– Föreningens namn är Eskilstuna Konstförening

§ 2. FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen har till uppgift att inom Eskilstuna kommun väcka, underhålla och
utbreda intresset för konst, särskilt genom att
· arrangera utställningar
· anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
· göra inköp för utlottning
· skapa tillfällen för att samtala om konst

§ 3. MEDLEMMAR
– Föreningen består av medlemmar, som erlagt stadgad årsavgift.
– Hedersledamot är befriad från årsavgift
– Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
– Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i
föreningens årliga medlemslotteri.

§ 4. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5. MÖTEN
– Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar.
– Kallelse till föreningens årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast fyra veckor
före årsmötet.
– Föreningens årsmöte skall hållas före april månads utgång.
– Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av
föreningens medlemmar, med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till
styrelsen.
– Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 6. ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall förekomma
1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse vari ingår
redovisning av balans- och resultaträkning.
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
· Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
· halva antalet styrelseledamöter på två år.
· en revisor på två år
· en revisorssuppleant på två år
· valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande, till
nästkommande år.
9. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
10. Medlemsförmåner
11. Annat ärende, väckt av styrelsen eller medlem
Medlem som önskar ärende upptaget till behandling, skall anmäla ärendet till
styrelsen för beredning senast två veckor före årsmötet.

§ 7. STYRELSEN
– Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 7 – 15 ledamöter valda av
årsmötet.
– Ordförande utses av årsmötet.
– De övriga ordinarie ledamöterna väljs på två år. Halva antalet väljs växelvis vartannat
år.
– Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieledare.
– Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
– Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.
– Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så
påfordrar.
– Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.
– Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet överlämna förslag till
verksamhetsberättelse, bokslut, protokoll och övrigt erforderligt underlag till
revisorerna för granskning
– Styrelsen åligger dessutom:
· att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi,
· att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.

§8. Revisorer
– Föreningen utser årligen två revisorer jämte två suppleanter för granskning av
föreningens förvaltning. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för två år med val av
hälften vartannat år.

§ 9. RÖSTNING
– Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna.
– Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begärs.
– Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages.
– Vid årsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

§ 10. LOTTERI
– Medlemslotteri skall anordnas varje år.
– Utlottning görs på under året gällande medlemskap.

§ 11. STIPENDIAT
Föreningens styrelse kan varje år utse en förtjänstfull konstnär, i första hand med anknytning till Eskilstuna, till föreningens stipendiat.

§ 12. HEDERSLEDAMOT
– Hedersledamot utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.
– Förslag kan även väckas av enskild medlem genom hänvändelse till styrelsen.
– Hedersledamot har medlems förmåner.

§ 13. ÅRETS PETRUS
– Föreningens styrelse kan varje år utse lämplig person för föreningens honnör ”Årets Petrus”.
– Denna utdelas till person som har gjort värdefull insats för spridandet av konst eller idén om konst som stimulans och livsvärde.

§ 14. STADGEÄNDRING
– Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra tidigast inom 30 dagar följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.
– För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.
– Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar vid det sista årsmötet överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.